4. Het selectiegesprek

Cultuursensitief aanwerven vraagt om een gepast interview, waarbij rekening gehouden wordt met de achtergrond van de kandidaat en zijn of haar taalniveau. Ook jij als rekruteerder kan inspanningen doen om het selectiegesprek voor de kandidaat aangenaam en correct te laten verlopen.

  • Toolkit Recruiting for Diversity – tips om je interview zo vorm te geven dat het voor iedere kandidaat gelijke kansen biedt (p. 19)
  • Verso – tips om discriminatie in een selectieprocedure tegen te gaan

Denk er aan: sommige vragen zijn verboden terrein tijdens een selectiegesprek.

Het taalniveau van de kandidaat is een belangrijk gegeven. Weet dat de weg naar ‘goed Nederlands’ lang is en vaak een parcours vol hindernissen

  • Neem de tijd om elkaar te begrijpen
  • Hou rekening met het taalverwervingsproces van iemand en de factoren die hier een invloed op hebben
  • Vakjargon kan pas op de werkvloer geleerd worden
  • Wees je bewust van de impact van stress op taal. Door de spanning vinden kandidaten bijvoorbeeld de juiste woorden niet. Stel de kandidaat daarom gerust voor je start met het interview
  • Een telefonisch interview is moeilijk voor kandidaten die het Nederlands minder beheersen –  Tips om telefonische interviews af te nemen

Om de taalcompetenties van de kandidaat in te schatten, kan je beroep doen op de De ERK-berg. Dit Europees Referentiekader (ERK) geeft een beeld van hoe een traject Nederlands leren (NT2) verloopt en wat een cursist kan per niveau (zowel qua mondelinge als schriftelijke vaardigheden).

Ook je eigen taalgebruik is van grote invloed op het selectiegesprek. 

Enkele hulpmiddelen om je eigen taalgebruik en dat van de kandidaat in te schatten zijn: